Yüksek kongrelerini yapm?? olan bu partileri AK Parti, MHP,

Yüksek Seçim Kurulu seçime kat?labilecekpartilerin kriterlerini belirledik. YSK’n?n belirledi?i kriterlere göre ?Y?Parti listede yer almad?. Parti’nin genel sekreteri Aytun Ç?ray aç?klama yapt?.?Y? PART? L?STE DI?IYüksek Seçim Kurulu YSK’n?n resmi gazetede aç?klanan karar ile ?Y? Parti seçimlere kat?lma hakk?na sahip olamad?. YSK haz?rlanan lisenin içeri?inde belediyeba?kanl???, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri, milletvekilleriseçimlerine kat?lma yeterlili?ine sahip partilerin listesini belirledi. Haz?rlananlisteye dokuz parti dahil olurken ?Y? Parti liste d??? kald?YSK’n?n Resmi Gazetede yay?mlanankarar?nda belirtilen Siyasi Partiler Kanuna göre Partilerin Ocak ay?ndan alt?ay öncesinde te?kilat kurulmas? gerekti?i ve sadece büyük kongrelerini yapm??olan partilerin kat?lma hakk? oldu?u belirlendi.

 L?STEDE 9 PART? VARYSK’n?n verdi?i karar sonras? eldeedilen bilgilere göre yaln?zca 9 parti bu listede yer ald?. Te?kilat kurmu? vekongrelerini yapm?? olan bu partileri AK Parti, MHP, CHP, BTP, BBP, DP, HDP,SP?, VP olarak belirledi.Listenin d???nda olan partiler kongre vete?kilatlanmalar?n? yapmad?klar? için seçim listesine giremedi.YASA GERE??D?RSosyal payla??m sitesi twitter’dan aç?klamayapan Atun Ç?ray, ?yi Parti’nin seçimlere kat?lamayacak olmas?n?n bir yasagere?i oldu?u  ve Partinin ilk kongresiniAral?k 2017’de yap?ld???n? belirterek alt? ay sonras? seçime girebileceklerinisöyledi”YSK, bugün yapt??? toplant?n?nard?ndan an itibar?yla seçime girebilecek partilerin listesini aç?klam??t?r.Aç?klanan listede ?Y? Parti’nin yer almamas? yasa gere?idir. Çünkü; @iyipartisözkonusu listeye 1.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Kongresi’ni yapt??? 10 Aral?k 2017 tarihinden 6 ay sonragirecektir.”