Yüksek kongrelerini yapm?? olan bu partileri AK Parti, MHP,

Yüksek Seçim Kurulu seçime kat?labilecek
partilerin kriterlerini belirledik. YSK’n?n belirledi?i kriterlere göre ?Y?
Parti listede yer almad?. Parti’nin genel sekreteri Aytun Ç?ray aç?klama yapt?.

?Y? PART? L?STE DI?I

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Yüksek Seçim Kurulu YSK’n?n resmi gazete
de aç?klanan karar ile ?Y? Parti seçimlere kat?lma hakk?na sahip olamad?.

YSK haz?rlanan lisenin içeri?inde belediye
ba?kanl???, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri, milletvekilleri
seçimlerine kat?lma yeterlili?ine sahip partilerin listesini belirledi. Haz?rlanan
listeye dokuz parti dahil olurken ?Y? Parti liste d??? kald?

YSK’n?n Resmi Gazetede yay?mlanan
karar?nda belirtilen Siyasi Partiler Kanuna göre Partilerin Ocak ay?ndan alt?
ay öncesinde te?kilat kurulmas? gerekti?i ve sadece büyük kongrelerini yapm??
olan partilerin kat?lma hakk? oldu?u belirlendi.

 

L?STEDE 9 PART? VAR

YSK’n?n verdi?i karar sonras? elde
edilen bilgilere göre yaln?zca 9 parti bu listede yer ald?. Te?kilat kurmu? ve
kongrelerini yapm?? olan bu partileri AK Parti, MHP, CHP, BTP, BBP, DP, HDP,
SP?, VP olarak belirledi.

Listenin d???nda olan partiler kongre ve
te?kilatlanmalar?n? yapmad?klar? için seçim listesine giremedi.

YASA GERE??D?R

Sosyal payla??m sitesi twitter’dan aç?klama
yapan Atun Ç?ray, ?yi Parti’nin seçimlere kat?lamayacak olmas?n?n bir yasa
gere?i oldu?u  ve Partinin ilk kongresini
Aral?k 2017’de yap?ld???n? belirterek alt? ay sonras? seçime girebileceklerini
söyledi

“YSK, bugün yapt??? toplant?n?n
ard?ndan an itibar?yla seçime girebilecek partilerin listesini aç?klam??t?r.
Aç?klanan listede ?Y? Parti’nin yer almamas? yasa gere?idir. Çünkü; @iyiparti
sözkonusu listeye 1. Kongresi’ni yapt??? 10 Aral?k 2017 tarihinden 6 ay sonra
girecektir.”

 

 

x

Hi!
I'm Neil!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out