Yasa?a görü?ler içerdi?i için kald?rmay?z. Çünkü sansüre kar??y?z” dedi.

Yasa?a yol açan makaleler de?i?ti

Aylard?r süren Wikipedia yasa?? ile ilgili bugün sevindirici bir geli?me ya?and?.
Wikipedia’n?n ba?l? bulundu?u Wikimedia Vakf? Müdürü Katherine Maher, Türkiye’nin
reaksiyonuna yol açan ve sekiz ayd?r süren eri?im yasa??na yol açan makalelerin
düzeltildi?ini bildirdi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Vikipedi’nin de ba?l? bulundu?u Wikimedia Vakf?’n?n Genel Müdürü Katherine
Maher, Türk Hükümeti’nin resmen tav?r koymas?na neden olan ve eri?imin
engellenmesi ile sonuçlanan makalelerin de?i?ti?ini söyledi. Maher, Türkiye’deki
yetkililerin bu makalelerin son halini tetkik edilmemi? olabilece?ini
belirterek, Vikipedi’ye ula??m?n halen mümkün olmamas?n?n hangi sebebe
dayand???n? anlamakta güçlük çekti?ini ifade etti. Katherine Maher, 29 Nisan
2017 tarihinde Wikipedia’ya getirilen yasa?a ili?kin Habertürk gazetesinden Burak
Güleç’le görü?en Maher son geli?meler hakk?nda bilgi verdi.

Maher, Bilgi
Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu’nun (BTK), tart??mal? makalelerin
kald?r?lmas?na ili?kin talebini do?rudan vak?f yönetimine de?il, Wikipedia
bünyesindeki Gönüllüler Destek Hatt?’na yapt???n? belirterek, “Hatta yap?lan
bildirim vakfa cuma günü ö?leden sonra ula?t?. Biz cevap bile veremeden, ertesi
gün site engellenmi?ti. Bu tamamen sürpriz oldu. Bildirimde, ?ngilizce
Wikipedia’da yay?mlanan iki makalenin kald?r?lmas? istendi?ini söyledi. Maher, söz
konusu talep hakk?nda hiçbir bir neden gösterilmedi?ini öne sürdü. Böyle
durumlar söz konusu oldu?unda normal prodesür gere?i editör toplulu?unu bilgilendiklerini
ileri süren Maher, makalenin içeri?ini sadece, uzun süredir Vikipedi sitesinde
yazarl?k yapan ve yaz?lar?nda güvenilirli?ini ispatlam?? olan k?demli
yazarlardan olu?an editör toplulu?unun de?i?tirebilece?ini anlatt?.

Makaledeki bilgi do?rulanabilir ve güvenilir kaynaklardan al?nm?? m?? Makale
objektif bir dille mi yaz?lm?? ve gereken kaynaklara at?f yap?lm?? m?? Bu
hususlara bak?l?r. Biz, sitedeki bir bilgiyi, s?rf be?enilmedi?i veya bir
hususta olumsuz görü?ler içerdi?i için kald?rmay?z. Çünkü sansüre kar??y?z”
dedi.

TÜRK?YE’YE GELM??

ABD’nin San Francisco ?ehri haricinde dünyan?n hiçbir yerinde bürolar? olmad???n?
bildiren Maher, Anayasa Mahkemesi (AYM) eri?imin engellenmesiyle ilgili
karar?n? beklediklerini söyledi. Eri?im engelinin bir an önce kalkmas?n?
umdu?unu kaydeden Maher, “Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umar?m Türk
kullan?c?lar?m?z içerik yaratmaya devam eder ve bu say? milyonlar? bulur. Ben
Türkiye’de çok vakit geçirdim ve ülkenizi çok seviyorum. Çok zengin bir tarihe
ve kültüre sahip olan Türkiye’nin Wikipedia’da temsil edilmesini çok isterim.
Ama site engellenirse bu içeri?i sa?layacak yazarlar?m?z engellenmi? olacak.
Türkçe’deki en büyük bilgi kaynaklar?ndan biri olan Wikipedia’n?n tekrar
eri?ime aç?laca?? günü iple çekiyoruz” ?eklinde konu?tu.

x

Hi!
I'm Neil!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out