Unul religios existente la sfîr?itul secolului al XVI-lea, precum

             Unul dintre evenimentele cele rnaiimportente petrecute in istoria muzicii la sfirsitul secolului al XVI-lea siinceputul secolului ol XVII-lea a fost nasterea asa-numitului gen dramma per musica. denumit maitirziu oper?. Din punct de vedere istoric, apari?ia operei a fost preg?titg? dediversele genuri de teatru laic si religios existente la sfîr?itul secolului alXVI-lea, precum ?i de diversele forme muzicale (madrigal, canzone) în care seelaborau procedeele si stilul monodiei acompaniate,. Tendin?ele de sintez? aleartelor ?i-au g?sit expresia în diferitele reprezenta?ii teatraIe de la curtilenobililor, ca ?i în diferilele centre ale Italiei din secolele al XIV-lea ?i alXV-lea, unde se întâlneau acele baluri mascate, cu scene alegorice simitologice, acompaniate de cîntece vocale ?i instrumentale, acele”trionfin”, care se organizau in perioada carnavalului, cu ocazia serb?rilorsau a nun?ilor aristocratice. De asemenea, reprezenta?iile populare, asa-zisele”maggi” (se jucau in luna mai) dinjurul Floren?ei, comediile, misterele medievale, madrigale, pastoraIele înso?itede muzic?.Toate aceste aspecte graviatu asupra form?rii noului gen Opera.            Dec?derea spiritului medieval ?i ateatrului religios, dezvoltarea burgheziei, transform?rile care se produc înestetica cur?ilor feudale sub presiunee noilor orient?ri artistice trezesc dince în ce mei puternic interesul ?i gustul pentru teatrul laic.

                                                                             Înc? din secolul al XVI-lea au existat incerc?ride a f?uri o muzic? dramatic? loic? , f?r? a se p?r?si ins? principiile siestetica Renasterii. De pild?, s-au incercat adapt?ri muzicale scenice in carerolffirile nu erau cintate de cei ce jucau, ci de c?tre corul ascunsprivirilor. Un astfel de exemplu este Amfiparnasoa lui Horatio Vecchi, o adaptare scemic? pe care ei o denumeau”commedia dell’arte”. Dup? cum am v?zut, schimb?rle si transform?rileintervenite în muzic? erau favorabile stilului nou cel de  oper?. Polifonia a fost simpificat? pân? lamersul izoritmic al vocilor, ap?rând exceu?ia pentru o singur? voce cu acompaniament.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Toate forme?e ?i procedeele duceau la monodia acompaniat?, ca baz? a operei.Spiritul ce se anun?a a fost f?r? îndoial? determinat de schimb?rile intervenitein structura societ?tii, dar ?i de efectul studiului antichit??ii clasice.Umanistii – promotorii noiler idei – isi propuneau s? reinvie vechiul teatru demuzic? grecesc. De ce in Italia ?i nu în alt?  parte s-a f?urit noul gen muzical?  Desigur, acest lucru nu a fost întâmpl?tor,dar trebuie ar?tat c? tendin?ele stilului muzical dramatic n-au ap?rul numai înItalia.

Ele au ap?rut si în alte p?r?i si s-au cristalizat in diversele genurimuzicale. Grija, fat? de text, de cuvânt, tendin?ele muzical dramatice au