Unul religios existente la sfîr?itul secolului al XVI-lea, precum

 

            Unul dintre evenimentele cele rnai
importente petrecute in istoria muzicii la sfirsitul secolului al XVI-lea si
inceputul secolului ol XVII-lea a fost nasterea asa-numitului gen dramma per musica. denumit mai
tirziu oper?. Din punct de vedere istoric, apari?ia operei a fost preg?titg? de
diversele genuri de teatru laic si religios existente la sfîr?itul secolului al
XVI-lea, precum ?i de diversele forme muzicale (madrigal, canzone) în care se
elaborau procedeele si stilul monodiei acompaniate,. Tendin?ele de sintez? ale
artelor ?i-au g?sit expresia în diferitele reprezenta?ii teatraIe de la curtile
nobililor, ca ?i în diferilele centre ale Italiei din secolele al XIV-lea ?i al
XV-lea, unde se întâlneau acele baluri mascate, cu scene alegorice si
mitologice, acompaniate de cîntece vocale ?i instrumentale, acele
“trionfin”, care se organizau in perioada carnavalului, cu ocazia serb?rilor
sau a nun?ilor aristocratice. De asemenea, reprezenta?iile populare, asa-zisele
“maggi” (se jucau in luna mai) din
jurul Floren?ei, comediile, misterele medievale, madrigale, pastoraIele înso?ite
de muzic?.Toate aceste aspecte graviatu asupra form?rii noului gen Opera.

            Dec?derea spiritului medieval ?i a
teatrului religios, dezvoltarea burgheziei, transform?rile care se produc în
estetica cur?ilor feudale sub presiunee noilor orient?ri artistice trezesc din
ce în ce mei puternic interesul ?i gustul pentru teatrul laic.                                                                              Înc? din secolul al XVI-lea au existat incerc?ri
de a f?uri o muzic? dramatic? loic? , f?r? a se p?r?si ins? principiile si
estetica Renasterii. De pild?, s-au incercat adapt?ri muzicale scenice in care
rolffirile nu erau cintate de cei ce jucau, ci de c?tre corul ascuns
privirilor. Un astfel de exemplu este Amfiparnaso
a lui Horatio Vecchi, o adaptare scemic? pe care ei o denumeau
“commedia dell’arte”. Dup? cum am v?zut, schimb?rle si transform?rile
intervenite în muzic? erau favorabile stilului nou cel de  oper?. Polifonia a fost simpificat? pân? la
mersul izoritmic al vocilor, ap?rând exceu?ia pentru o singur? voce cu acompaniament.
Toate forme?e ?i procedeele duceau la monodia acompaniat?, ca baz? a operei.
Spiritul ce se anun?a a fost f?r? îndoial? determinat de schimb?rile intervenite
in structura societ?tii, dar ?i de efectul studiului antichit??ii clasice.
Umanistii – promotorii noiler idei – isi propuneau s? reinvie vechiul teatru de
muzic? grecesc.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

De ce in Italia ?i nu în alt?  parte s-a f?urit noul gen muzical?  Desigur, acest lucru nu a fost întâmpl?tor,
dar trebuie ar?tat c? tendin?ele stilului muzical dramatic n-au ap?rul numai în
Italia. Ele au ap?rut si în alte p?r?i si s-au cristalizat in diversele genuri
muzicale. Grija, fat? de text, de cuvânt, tendin?ele muzical dramatice au 

x

Hi!
I'm Neil!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out