?sviçre’nin Zirveye yüz ülkeden fazla üç bine yak?n i?

?sviçre’nin Davos
kasabas? 23-26 Ocak aras? düzenlenecek olan Dünya Ekonomi Forumu’na ev
sahipli?i yapacak.

Yar?n ?sviçre’nin Davos kasabas?nda, Dünya Ekonomi Forumu’nun
düzenleyece?i Davos Zirvesi ba?layacak.  Zirveye
yüz ülkeden fazla üç bine yak?n i? adam?, akademisyen, siyasetçi ve sivil
toplum kurulu?lar? kat?lacak.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Zirve’de birçok ülkenin devlet liderleri kat?l?m gösterecek.
?ngiltere Ba?bakan? Theresa May, Fransa Ba?kan? Macron, Almanya lideri Angela
Merkel, ABD Ba?kan? Donald Trump, Azerbaycan lideri Aliyev, Hindistan Ba?bakan?
Narendra Mondi, ?srail Ba?bakan? Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Ba?bakan?
Aleksis Çipras kat?l?m gösterecek.

Uluslararas? kurumlar zirveye en üst düzeyde temsil
edilecekler. Küresel çapta faaliyet gösteren Microsoft, Google, Henkel, HSBC,
JP Morgan, Siemens, Renault, Total, Nike, Pepsi gibi kurulu?lar toplant?ya üst
düzey kat?l?m gösterecek.

TÜRK?YE’Y? BAKANLAR
TEMS?L EDECEK

Davos Zirvesi’ne Türkiye ad?na Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet
?im?ek, Ekonomi Bakan? Nihat Zeybekçi ve Merkez Bankas? Ba?kan? Murat Çetinkaya
kat?l?m gösterecek.

Mehmet ?im?ek’in Davos’ta üç gün devam edecek zirvede farkl?
oturumlarda konu?ma yapmas? bekleniyor.  Ayn? zamanda Nihat Zeybekci ve Mehmet ?im?ek’in
yat?r?mc? ve fon yöneticileriyle bir araya gelip ikili görü?meler yapacak.

ABD UZUN ARADAN SONRA
L?DER SEV?YES?NDE KATILIM GÖSTERECEK

Zirvesi’nin ana temas? ‘Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek
Olu?turmak’ ve dört yüzün üzerinde oturumlar gerçekle?tirilecek.  Aç?l?? konu?mas?n? Hindistan Ba?bakan?
Narendra Mondi, kapan?? konu?mas?n? ise ABD Ba?kan? Donald Trump yapacak. ABD’nin
uzun zamand?r lider seviyesinde kat?l?m göstermemi?ti. En son 2000 y?l?nda
lider düzeyinde dönemin ba?kan? Bill Clinton kat?lm??t?.

HAFIZALAR 2009’U
UNUTAMADI

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, 29 Ocak 2009’da Ba?bakan
olarak kat?l?m gösterdi?i zirvede ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres’e yapt??? ‘one
minute’ ç?k??? halen haf?zalarda tazeli?ini koruyor. Peres’in Gazze
sald?r?lar?n? me?rula?t?ran sözlerine sert tepki gösteren Erdo?an: “Öldürmeye
gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” sözleri Dünya kamuoyunda yank?
uyand?rm??t?.

x

Hi!
I'm Neil!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out