Riziko práve stavebníctvo sa stalo prvým odvetvím, kde bola

Riziko je neoddelite?nou sú?as?ou každého typu podnikania.
Hoci si to neuvedomujeme, ale aj bežní ?udia sú dennodenne v kontakte
s rizikom a popravde neexistuje ?innos?, ktorá by bola úplne
bezriziková.

Podobne je tomu aj v podnikaní. Niektoré podnikate?ské
?innosti, resp. aktivity majú v sebe vä?šiu mieru rizika ako ostatné.
Napríklad vstup na nové trhy v sebe nesie ove?a vä?šiu mieru rizika ako
napríklad zmena dodávate?a nápojov do firemnej predajne.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Podnikanie a riziko idú ruka v ruke
a vzájomne sa ovplyv?ujú. Spolo?enské zmeny, ku ktorým došlo v roku 1989, si vynútili
úplne nový spôsob vnímania stavebného trhu a všetkých oblastí fungovania
podniku. Vo?ba správnej taktiky a nástrojov konkuren?ného boja o zákazníka sa
stali nielen témou d?a, ale najmä otázkou prežitia firmy. Ve? práve
stavebníctvo sa stalo prvým odvetvím, kde bola stopercentná privatizácia.
Podnikatelia museli ve?mi rýchlo pochopi?, ?o všetko so sebou prináša súkromné
podnikanie. Rovnako, že prípadný vstup do Európskej únie môže by? historickou
šancou, ale aj existen?nou krízou domáceho stavebníctva.

Narábanie s rizikom- manažérstvo rizika je pojem, ktorý
sa u nás za?al používa? nedávno. Bol spojený predovšetkým so vstupom
globálnej hospodárskej krízy v roku 2009 na slovenský trh. Je nutné
poznamena?, že pred krízou mnoho podnikate?ov nemalo vôbec znalosti o tom,
že vôbec existuje nejaké manažérstvo rizika. V krátkosti môžeme poveda?,
že manažérstvo rizika je systematický a dlhodobý proces, pomocou ktorého
dokážeme riziko identifikova?, analyzova? a ur?íme opatrenia na jeho
elimináciu. Na toto mnoho podnikate?ov v predkrízovom období nemyslelo
a aj to bol jeden z dôvodov, pre?o mnoho podnikov, predovšetkým
malých a stredných zaniklo.

Na strane druhej, sa aj v?aka tomu trh pre?istil a zostali
na ?om len tie podniky, ktoré tam zosta? mali. Predovšetkým malé a stredné
podniky sú na akýko?vek typ rizika ve?mi citlivé, pretože nemajú vybudované
také obranné mechanizmy ako podniky ve?ké.

Na Slovensku, ale aj v celom svete majú medzi podnikmi
najvä?šie zastúpenie práve malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky
tvoria základný prvok národného hospodárstva v každom štáte. Výrazne sa
podie?ajú na tvorbe hrubého domáceho produktu a svojou kreativitou prispievajú
k tvorbe nových produktov a služieb a takisto sú nezanedbate?ným zdrojom nových
pracovných miest.

x

Hi!
I'm Neil!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out