Orta belki de daha önemlisi Be?ar Esad ile ?ran’?n

Orta Do?u
uzman? Patrick Cockburn:

Rojava’n?n gelece?i pamuk ipli?ine ba?l?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

?ngiltere merkezli haber sitesi Independent’?n tecrübeli Orta Do?u uzman? Patrick
Cockburn, Türk Silahl? Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik olarak ba?latt??? Zeytin
Dal? Harekât?’n?n, Suriyeli Kürtlerin siyasi gelece?ini belirsiz hale
getirdi?ini yaz?yor.

Kürtlerin, Suriye’nin Türkiye s?n?r?na yak?n bölgeyi Rojava olarak adland?rd???n?
belirten Patrick Cockburn, günümüzde yar? ba??ms?z durumda olan bu bölgenin
gelece?inin pamuk ipli?ine ba?l? oldu?unu belirtti.

???D’in 2014 y?l?nda Kobani’yi ku?att???n? hat?rlatan Patrick Cockburn, I??D
ku?atmas? ya?an?rken ABD’nin Kürtlerin yan?nda durdu?unun alt?n? çizdi.

Bölgesel aktörlerin, I??D yenilgiye u?rat?ld?ktan sonra ABD’nin Kürtlere
deste?e devam edip etmeyece?ini merak etti?ini soran Patrick Cockburn, iki
ihtimalin ön plana ç?kt???n? bildiriyor. Bu ihtimallerin birincisi; ABD’nin YPG’ya
deste?e devam ederek Türkiye’yi öfkelendirmesi. ?kincisi; askeri dan??manlar?n?
Suriye’den çekip YPG’yi kaderiyle ba? ba?a b?rakmas?.

“ABD hiçbir zaman Afrin’de askeri varl??? olmad???n?, o bölgenin Rusya’n?n
denetim alan?na girdi?ini, Afrin’de Rus askeri dan??manlar?n bulundu?unu
söyledi. Ancak ne olursa olsun, Afrin’in dü?mesi, ABD’nin Kürtleri savunmak
istemedi?inin ya da savunacak durumda olmad???n?n bir sinyali olacak
alg?lanacakt?r. Mevcut krizi yaratan da ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki durumu
hafife almas? oldu.

“Bu ay?n ba?lar?nda ABD, büyük k?sm?n? YPG’nin olu?turdu?u 30.000 ki?ilik
bir s?n?r güvenlik gücü olu?turulaca??n? aç?klad?. ABD D??i?leri Bakan? Rex
Tillerson aç?klaman?n Türkiye taraf?ndan yanl?? anla??ld???n? söyledi. Ancak
Türkler, ABD’nin Suriye politikas?n?n Kürt yanl?s? bir biçimde ?ekillendi?ini
görerek hayal k?r?kl???na u?ram??t?.

“Tillerson Türkiye ile ili?kileri toparlamaya çal???rken, ABD’nin
öngörülebilir gelecekte Suriye’de 2.000 askeri dan??man tutmaya devam edece?ini
söyleyerek daha büyük bir krizin önünü açt?.

‘Kürtler ABD’ye yak?nla??nca Rusya
operasyona ye?il ???k yakt?’

“ABD askeri dan??manlar?n?n ülkede tutulma amac? I??D’in yeniden güç
kazanmas?n? önlemek ve belki de daha önemlisi Be?ar Esad ile ?ran’?n
pozisyonunu zay?flatmakt?.

“Tillerson her neyi amaçlam?? olursa olsun, sözleri Suriyeli Kürtlere uzun
vadeli bir askeri garanti mahiyeti ta??yordu.

“Bu uzun vadeli garanti Erdo?an’? çileden ç?kard?, Kürtlerin ABD ile tam
bir i?birli?i içine girdi?ini dü?ünen Rusya, Suriye ve ?ran’? k?zd?rd?.

“Son kriz öncesinde Kürtler Rusya ve ABD aras?nda bir denge politikas?
güderek, sürekli Esad’?n dü?man? olarak kalmayacaklar? mesaj?n? vermeye
çal???yorlard?.

“Rusya 200.000 nüfuslu Afrin’de güvenli?in sa?lanmas?na destek veriyordu.
Afrin’de birliklerini bulunduruyor, Suriye’deki hava gücü ve hava savunma
sistemleri sayesinde Moskova’n?n izni olmadan Türkiye’den gelebilecek askeri
ad?mlar? önlüyordu.

“Ancak Kürtlerin ABD’ye yak?nla?mas? üzerine Moskova’n?n, Türklere
Afrin’de düzenlenecek bir operasyona kar?? ç?k?lmayaca?? güvencesini verdi?i
ifade ediliyor.

“Bu sayede Türkiye Afrin’de hava gücünü kullanabildi.

‘Afrin izole ve savunmas? zor’

“Her ?eye ra?men YPG oldukça etkin bir silahl? güç ve Türk ordusuna ya da
müttefiki olan muhaliflere a??r kay?plar verdirebilecek kapasitede.

“Suriyeli Kürtler için daha genel olan sorun ise kendi topraklar?n?n
d???nda kalan geni? bir alan? kontrol ediyor olmalar?.

“ABD politikas?n? benimseyerek Deyr ez Zor’un do?usundaki petrol sahalar?
gibi ekonomik aç?dan stratejik önemi bulunan bölgeleri ele geçirdiler. ?imdi Esad
bu bölgeleri geri istiyor.

“Esad, Türk askerlerinin Suriye topraklar?na girmesinden ho?lanm?yor
olabilir. Fakat e?er Türkiye’nin harekât? Kürtlere ABD’ye s?rtlar?n?
dayamayacaklar?n? gösterirse, Esad da bu durumdan ç?kar elde edebilir.

“Suriye’deki Kürtlerin fazla seçene?i yok. Etraflar? dü?manlar taraf?ndan
sar?l?. I??D’e kar?? art?k Kürtlere ihtiyaç duyulmuyor çünkü I??D zaten
yenilgiye u?rat?lm?? durumda.

“I??D ile sava?? yar? ba??ms?z devletçiklerini kurmak için kullanan Irakl?
Kürtlerin hesaps?zca referanduma gidip tüm kazan?mlar?n? nas?l bir anda
yitirdiklerine ?ahit oldular.

“YPG güçleri Pe?merge’ye k?yasla daha organize. Fakat Afrin’nin Rojava’n?n
kalan?yla ba?lant?s? bulunmuyor ve savunmas? da zor. Afrin’in kaybedilmesi
Suriyeli Kürtler için nihai bir yenilgi olmaz ama yeni geli?melerin bir
habercisi haline gelebilir.”

x

Hi!
I'm Neil!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out