Müzeler sunumu tamamen ayd?nlatma ile ilgilidir. Ayd?nlatma yöntemlerinin çok

Müzeler için
en önemli noktalar?n ba??nda yer alan nesne sunumu tamamen ayd?nlatma ile
ilgilidir. Ayd?nlatma yöntemlerinin çok iyi bilinmesine ba?l? olan müzecilik
anlay??? günümüzde pek çok müzede uygulanmaktad?r. Bu uygulaman?n esas al?nd???
temel noktalardan biri de, mimari elemanlar?n müze için belli gereksinimlerle
donat?lmas?na ve dolay?s? ile bir müze kurma a?amas?nda müzeye uygun olarak
tasarlanm?? mimari projenin varl???na ihtiyaç duyulmas?d?r. Müze nesnelerinin
s?n?fland?r?lmas?, depolar, ar?iv odalar?, ziyaretçi salonlar? ve sergi
alanlar? gibi pek çok önemli bölümlerin ayd?nlat?lmalar? için teknik
desteklerle donat?lm?? bir binadan söz edilmektedir. Bu teknik donan?m?
destekleyebilecek binalar müze binas? olarak tasarlanm?? ve yeni in?a edilmi?
binalardan olu?maktad?r.

Ayd?nlatma ikiye
ayr?lmaktad?r;

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

-Do?al
Ayd?nlatma

-Yapay
Ayd?nlatma

 

 

 

Ülkemizde genellikle uygulanmakta olan
tarihi binalar?n müzeye dönü?türülme gelene?i ayd?nlatma kriterleri aç?s?ndan
baz? sorunlar do?urdu?u aç?kt?r. Bu tarihi binalar?n teknik donan?mlara uygun
olmay??? ve nesne sunumlar? için özel olarak tasarlanmam?? olmas? ayd?nlatma
yönünden birçok s?k?nt?n?n do?mas?na neden olmaktad?r. Ayd?nlatma elemanlar?n?n
do?ru aç?yla nesneye bakmamas?, mesafe sorunu, ?????n rengi ve voltaj ayar?n?n
uygunsuzlu?u müze nesnelerinin zarar görmesine ve sunumunun etkili olmamas?na
neden olmaktad?r.

Ayr?ca insan do?as? gere?i ya?l?lar?n iç
mekânlarda rahat görebilmeleri için uygun ???k deste?ine ihtiyaç
duymaktad?rlar. Ayd?nlatmada kullan?lan ?????n hem müze içerisindeki nesnelerin
zarar görmemesi için hem de belli ya? grubundaki ziyaretçilerin kolay
alg?layabilmeleri aç?s?ndan uygunlu?una dikkat edilmelidir.

Müze bölümlerinin farkl? ayd?nlatma
teknikleriyle donat?lmas? esas?na dayanmas? izleyicilerin duyu organlar?n?n
bulunduklar? ortam?n niteli?ine göre farkl?l?klar sergilemektedir. Örne?in müze
kütüphanesinde bulunan bir ziyaretçi için ???k oran? yüksek tutulmal?d?r. Ama
bu oran nesne sergileme bölümüyle tamamen ters orant?l?d?r. Tüm bu ayr?nt?lara
dikkat edilerek gerçekle?tirilecek bir ayd?nlatman?n ne denli etkili olaca?? da
aç?k bir gerçektir.

Genel olarak müzecili?in ilk y?llar?nda
amaç, daha çok eseri bol ???k alt?nda sergilemekti. Daha sonralar? müzeler
tarihsel, sanatsal ve bilimsel de?eri olan eserlerin topland???, sergilendi?i
ve bilimsel ara?t?rmalara sunuldu?u kurulu?lar olarak de?erlendirilmi?tir. Bir müzede
bar?nd?r?lan eserler bir ?ahs?n veya ülkenin mülkiyetinde olsa bile, bütün bir
insanl???n mal? olup sonsuza kadar fiziksel ve sanatsal hiçbir de?i?ikli?e
u?ramadan korunacaklard?r.

x

Hi!
I'm Neil!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out