Müzeler sunumu tamamen ayd?nlatma ile ilgilidir. Ayd?nlatma yöntemlerinin çok

Müzeler içinen önemli noktalar?n ba??nda yer alan nesne sunumu tamamen ayd?nlatma ileilgilidir.

Ayd?nlatma yöntemlerinin çok iyi bilinmesine ba?l? olan müzecilikanlay??? günümüzde pek çok müzede uygulanmaktad?r. Bu uygulaman?n esas al?nd???temel noktalardan biri de, mimari elemanlar?n müze için belli gereksinimlerledonat?lmas?na ve dolay?s? ile bir müze kurma a?amas?nda müzeye uygun olaraktasarlanm?? mimari projenin varl???na ihtiyaç duyulmas?d?r. Müze nesnelerinins?n?fland?r?lmas?, depolar, ar?iv odalar?, ziyaretçi salonlar? ve sergialanlar? gibi pek çok önemli bölümlerin ayd?nlat?lmalar? için teknikdesteklerle donat?lm?? bir binadan söz edilmektedir. Bu teknik donan?m?destekleyebilecek binalar müze binas? olarak tasarlanm?? ve yeni in?a edilmi?binalardan olu?maktad?r.Ayd?nlatma ikiyeayr?lmaktad?r;  -Do?alAyd?nlatma-YapayAyd?nlatma   Ülkemizde genellikle uygulanmakta olantarihi binalar?n müzeye dönü?türülme gelene?i ayd?nlatma kriterleri aç?s?ndanbaz? sorunlar do?urdu?u aç?kt?r. Bu tarihi binalar?n teknik donan?mlara uygunolmay??? ve nesne sunumlar? için özel olarak tasarlanmam?? olmas? ayd?nlatmayönünden birçok s?k?nt?n?n do?mas?na neden olmaktad?r. Ayd?nlatma elemanlar?n?ndo?ru aç?yla nesneye bakmamas?, mesafe sorunu, ?????n rengi ve voltaj ayar?n?nuygunsuzlu?u müze nesnelerinin zarar görmesine ve sunumunun etkili olmamas?naneden olmaktad?r.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Ayr?ca insan do?as? gere?i ya?l?lar?n içmekânlarda rahat görebilmeleri için uygun ???k deste?ine ihtiyaçduymaktad?rlar. Ayd?nlatmada kullan?lan ?????n hem müze içerisindeki nesnelerinzarar görmemesi için hem de belli ya? grubundaki ziyaretçilerin kolayalg?layabilmeleri aç?s?ndan uygunlu?una dikkat edilmelidir.Müze bölümlerinin farkl? ayd?nlatmateknikleriyle donat?lmas? esas?na dayanmas? izleyicilerin duyu organlar?n?nbulunduklar? ortam?n niteli?ine göre farkl?l?klar sergilemektedir. Örne?in müzekütüphanesinde bulunan bir ziyaretçi için ???k oran? yüksek tutulmal?d?r. Amabu oran nesne sergileme bölümüyle tamamen ters orant?l?d?r.

Tüm bu ayr?nt?laradikkat edilerek gerçekle?tirilecek bir ayd?nlatman?n ne denli etkili olaca?? daaç?k bir gerçektir.Genel olarak müzecili?in ilk y?llar?ndaamaç, daha çok eseri bol ???k alt?nda sergilemekti. Daha sonralar? müzelertarihsel, sanatsal ve bilimsel de?eri olan eserlerin topland???, sergilendi?ive bilimsel ara?t?rmalara sunuldu?u kurulu?lar olarak de?erlendirilmi?tir. Bir müzedebar?nd?r?lan eserler bir ?ahs?n veya ülkenin mülkiyetinde olsa bile, bütün birinsanl???n mal? olup sonsuza kadar fiziksel ve sanatsal hiçbir de?i?ikli?eu?ramadan korunacaklard?r.