Hindistan’? at?l?r. Malik Muhammad Jayasi taraf?ndan 1540 y?l?nda Awadhi

Hindistan’? kar??t?ran film gösterime girdi

Filmin hikâyesi, Delhi’nin Türk Sultan? Alaeddin Halaci’nin Rani Padmini ad?nda
bir kraliçeye olan a?k?n? anlatan 1540 tarihli Padmavat ?irinden al?nd?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Delihi’nin Türk Sultan? Alaeddin Halaci döneminde geçen tart??mal? film “Padmaavat”,
yo?un güvenlik önlemleri alt?nda gösterime girdi, ülke yeniden kar??t?

Padmavat filminin yay?nlanmas?n? protesto eden göstericiler sokaklara ç?karak, Hindistan
genelinde yüzlerce araç, otobüs ve motosikleti ate?e verdi, filmin
gösterilece?i salonlar? yakt?.

Hindistan polisi, protestocular?n geçece?i caddeleri trafi?e kapatt?.

Polisle çat??an çok say?da gösterici gözalt?na al?nd?.

A??r?l?k yanl?s? Hindu Rajput gruplar?, filmin çekim a?amas?nda da eylemlerini
devam ettirmi?ti.

Filmin konusu

16. Yüzy?lda Awadhi dilinde kaleme al?nan Sufi ?iiri Padmavat’dan uyarlanan film
“Padmavati”, Delhi’nin Türk Sultan? Alaeddin Halaci taraf?ndan
yakalanmaktansa intihara raz? olan seçen cesur ve güzel Rajput kraliçesinin
hayat?n? anlat?yor.

Bollywood’un en tan?nm?? isimlerinden biri olan, Hint as?ll? film yönetmeni Sanjay
Leela Bhansali, filmdeki ana karakterler, Alaeddin Halaci ile kraliçe Rani
Padmini’yi romantik bir a?k ya??yor gibi göstererek Hint tarihini çarp?tmakla
ele?tiriliyor.

Filmin henüz gösterime bile girmedi?ini belirten Bhansali ise iddialar? saçma
bularak, gerçe?i yans?tmad???n? öne sürüyor.

Daha önce filmin gösterimine getirilen yasak, Yüksek Mahkeme taraf?ndan 4
eyalet hariç kald?r?lm??t?.

Ayr?ca Film Sertifikasyon Merkez Yönetim Kurulu (CBFC) taraf?ndan onaylanan film,
25 Ocak’ta gösterime girdi.

1 Aral?k’ta vizyona girmesi planlanan filmin gösterimi, gelen tepkiler üzerine
ertelenmi?ti.

Bu arada mahkeme karar?na ve al?nan yo?un güvenlik önlemlerine ra?men, ?iddetin
artmas?ndan endi?e eden baz? sinema sahipleri filmin gösterilmemesi yönünde
tav?r ald?.

Alaaddin Halaci ve Padmavat ?iiri

Halaci Hanedan?n?n en güçlü hükümdar? olan Alaaddin Halaci, 1296 – 1316 y?llar?
aras?nda hüküm sürmü?tür.

Alaeddin Halaci, Delhi Sultan? olan Celaleddin Firuz Halaci’nin ye?eni ve
damad?yd?. Celaleddin Firuz Halaci Aladdin’i Allahabad ?ehrinin yak?nlar?ndaki
Kara ?ehrinin valisi olarak görevlendirir.

Alaeddin Halaci, tahta geçebilmek amac?yla 1296 y?l?nda amcas?n? öldürür. Ancak
öldürülen sultan?n e?i Melike Cihan o?lu Rüknettin Halaci’yi tahta ç?kartmak
ister. Egemen oldu?u Kara ?ehrinden Delhi’ye yürüyen Alaeddin 3 Ekim 1296
tarihinde ?ehre girer ve kendisini sultan ilan eder. Öldürülen sultan?n
o?ullar? kör edilir ve e?i de hapse at?l?r.

Malik Muhammad Jayasi taraf?ndan 1540 y?l?nda Awadhi dilinde yaz?lan Padmavat
?iirinde, Delhi Hükümdar? Alaeddin Halaci’nin 1303 y?l?nda gerçekle?tirdi?i Chittor
seferini Kral Rawal Ratan Singh’in çok güzel oldu?u rivayet olan kraliçesi Rani
Padmini için yapt??? ileri sürülür.

x

Hi!
I'm Neil!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out