Günümüzde yapmak.Bu do?rultuda classlar?n belirtmi? oldu?u dalga boyut ve

Günümüzde gemi in?aa
sanayisi ve imalat unsurlar?n?n, teknolojinin geli?mesi ile birlikte gitgide
daha düzenli ve verimli çal??malar 
do?rultusunda, tasar?m a?amalar?nda geçmi?e oranla düzgün ve dayan?kl?
çelik tekne formlar?n?n dizaynlar?n?n yap?ld???n? görmekteyiz.Çe?itli Class
kurulu?lar?n?n farkl?l?k gösteren kurallar?na ve istenilen s?n?rlar
do?rultusunda yap?lan dizaynlar?n onaylanma süreçleri de bu konuda büyük
geli?me ve ilerleme kay?tlar? göstermektedir.Ancak bunlara ra?men halen gemi
yap?m? sürecindeki en önemli unsur olan boyuna mukavemet analizleri s?ras?nda
baz? de?i?kenlikler ve bu de?i?kenliklere ba?l? ucu aç?k b?rak?lm?? ancak
sonuçlar? s?n?rland?r?lm?? baz? esaslar mevcut olmaktad?r.

Boyuna gemi mukavemeti
analizi yap?l?rken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar sephiye da??l?m?,
kesme kuvvetleri ve burkulma momentleri dengeleridir.Bu dengelenmelere ba?l?
olarak bir geminin yap?m ko?uluna uygunlu?u tespitleri yap?l?r ve buna göre
onaylar al?narak bir sonraki dizayn a?amas? evrelerine geçi?leri
sa?lanabilir.Ancak buradaki ana unsur olan moment ve kuvvet dengeleri, gemiye
etki edebilecek olan dalgalar?n varsay?msal bir biçimde boyutlar? baz al?narak
sephiye da??l?mlar?na ba?l? olarak a??rl?k da??mlar? do?rultusunda tespitleri
yap?l?r.Buradaki a??rl?k da??l?m? gemi orta kesiti baz al?narak varsay?msal
olarak formüller ile sa?lan?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sephiye da??l?mlar?,
gemilere gelebilecek dalga yap?lar? ve boyutlar?, çe?itli class
kurulu?lar?ndaki belli s?n?rlamalara ba?l? olarak incelenerek, dalga tepesi ve
dalga çukuru olmak üzere iki ana ba?l?k alt?nda incelenir.Bu da??l?mlara ba?l?
olarak al?nan kuvvet ve moment dengeleri belli s?n?rlar alt?nda elde edilmedi?i
sürece geminin yap?lmas? mümkün olmayacakt?r ve dizayn evresinde daha önceki
a?amalarda sorunlar old?unun bir göstergesidir.Bununla birlikte yap?lan
analizlerde yap?lacak herhangi bir oynama sonucu geminin yap?m onay? almas?
daha tehlike ve hayati riskler içermektedir.Kesinlikle böyle bir durumun
ya?anmamas? oldukça önem arz eder.

Tezimin ara?t?rmas? ve
incelemesi dalga yap?lar?na ba?l? gemilerin boyuna mukavamet analizleri
yapmak.Bu do?rultuda classlar?n belirtmi? oldu?u dalga boyut ve unsurlar?,
merkezlenmelerine ba?l? kalarak sephiye da??l?m? sonras?ndaki ana sonuçland?rma
olan kuvvet ve moment dengelerinin, dalga yap?lar?na ba?l? olarak
sonuçlar?ndaki farkl?l?klar? inceleyece?im.

x

Hi!
I'm Neil!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out