Genelkurmay: Cumartesi günü Elaz??’daki konu?mas?nda verdi?i bir haftal?k süre

Genelkurmay:
Afrin’den aç?lan ate?e kar??l?k verildi, örgütün bar?nak ve s???naklar? vuruldu

3 saat önce

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Payla?
Facebook Payla? Twitter Payla? Messenger Payla? E-posta Payla?

TANKTelif
hakk?REUTERS

Türk Silahl?
Kuvvetleri’nin (TSK), sabah saatlerinde Suriye’nin kuzeyindeki Afrin
bölgesinden aç?lan taciz ate?lerine kar??l?k verdi?i ve PKK ile Halk Savunma
Birlikleri’ne (PYD) ait bar?nak ve s???naklar? vurdu?u aç?kland?.

 

Anadolu
Ajans?’n?n (AA) haberine göre, Genelkurmay Ba?kanl??? taraf?ndan yap?lan
bilgilendirmede, dün ve bugün PYD taraf?ndan Afrin bölgesinden aç?lan taciz
ate?lerine kar??l?k verildi.

 

AA haberinde,
“me?ru müdafaa kapsam?nda mukabelede bulunuldu?u” ve örgütün bar?nak
ile s???naklar?n?n vuruldu?u ifade edildi.

 

TSK, dün de
yine “me?ru müdafaa kapsam?nda” Hatay’?n K?r?khan ve Hassa
ilçelerindeki s?n?r birliklerinden Afrin’e en az 40 top at??? yapm??t?.

 

Savunma
Bakan? Nurettin Canikli, AHaber’de gündeme ili?kin sorular?n? yan?tlarken, Afrin’den
gelen at??lara verilen kar??l?kla operasyonun “fiili olarak
ba?lad???n?” ifade etmi?ti.

 

Cumhurba?kan?
Recep Tayyip Erdo?an’?n geçen hafta Cumartesi günü Elaz??’daki konu?mas?nda
verdi?i bir haftal?k süre de doldu. Erdo?an konu?mas?nda, “Afrin’de teröristler
teslim olmazsa oray? ba?lar?n? y?kaca??z. Münbiç’te bize verilen sözler yerine
getirilmezse kendi göbe?imizi kesece?iz. Bir haftaya kalmaz ne yapaca??m?z?
görecekler” demi?ti.

 

Bu sözlerin
ard?ndan Türkiye’nin Afrin’e yönelik bir operasyon yapaca?? beklentisi
artm??t?.

 

HARITA

Afrin neden
önemli?

Suriye’de
Kürt nüfusun en yo?un oldu?u yerlerden biri olan Afrin, 2012 yaz?nda ordunun
geri çekilmesiyle PYD’nin denetimi alt?nda bulunuyor.

 

Suriye’nin
kuzeyinde Kürtlerin olu?turdu?u Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) silahl?
kanad? olan YPG, ABD’nin Irak ?am ?slam Devleti (I??D) ile mücadelesinde
sahadaki en önemli ortaklar? aras?nda yer al?yor.

 

Türkiye ise
PYD’yi ve YPG’yi PKK’n?n bir kolu olarak görüyor ve “terör örgütü”
olarak tan?ml?yor.

 

Kürtlerin
“kanton” olarak ilan etti?i 2014 y?l?ndan bu yana Afrin de Suriye’nin
kuzeyinde kurulan özerk yönetimin parçalar?ndan birini olu?turuyor. Ancak,
Afrin’in özerk yönetim ilan edilen di?er bölgelerle fiziki bir ba?? bulunmuyor.

 

Türkiye’nin
2016 y?l?nda düzenledi?i F?rat Kalkan? Harekat?, sadece s?n?r?n Suriye
taraf?ndaki I??D varl???n? sonland?rmakla kalmad?, ayn? zamanda iki özerk Kürt
bölgesi Afrin ve Kobani aras?nda bir tampon bölge olu?turarak, Kürtlerin
Suriye’de Türkiye s?n?r? boyunca uzanan bir koridor olu?turmas?n? engelledi.

 

?u anda F?rat
Nehri’nin bat?s?nda Azez’den Cerablus’a dek uzanan ve Kürt özerk bölgeler
aras?nda “tampon bölge” olu?turan alan TSK’n?n korumas?nda ve Özgür
Suriye Ordusu’nun denetiminde bulunuyor.