FALSAFAH rah ke tahap kesempurnaan . Maka , falsafah

FALSAFAH PENDIDIKAN

EDUP 2013

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

FALSAFAH PENDIDIKAN
BARAT DAN PENGAPLIKASIANNYA DALAMM SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

 

1.PENDAHULUAN

 Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan
tunjang utama kepada sistem pendidikan di Negara kita . Falsafah berasal
daripada perkataan Greek yang membawa maksud “love of wisdom that  results from persuit of knowledge , of the most
part of  reality “. Falsafah ialah satu
kajian yang komprehensif , holistic dan logical ke  atas pemikiran agama , sastera , sains dan
pendidikan (Noriati A.Rashid ,Lee Keok Cheong).Pendidikan , mengikut pandangan
umum  , 
merupakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan
perkembangan ilmj,kemahiran , kerohanian dan jasmani manusia . Menurut  Mohammad Qutb , pendidikan adalah proses membentuk
manusia secara menyeluruh dan seimbang . Tujuan utama mengembangkan potensi
intelek,fizikal ,emosi dan rohani manusia kea rah ke tahap kesempurnaan . Maka
, falsafah  Pendidikan Negaara boleh
diinterpretasikan sebagai arah tuju yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan
di Negara Malaysia (Mok Soon Sang) . Maka difahami bahawa Falsafah Pendidikan
Negara ,  maka Matlamat Pendidikan Negara
ialah bertujuan untuk melahirkan insan yang baik , dan sempurna supaya menjadi
warganegara Malaysia yang baik .

 

ALIRAN FALSAFAH PENDIDIKAN

 

PERENIALISME

Perenialisme
merupakan falsafah yang dipelopori oleh R.M Hutchins (1899-1977). Ia merupakan
falsafah pendidikan yang banyak dipengaruhi oleh fahaman idealism dan realism
yang berpunca dari pemikiran Aristotle dan Plato . Menurut ahli Perenialisme ,
Nilai moral dan sifat rasional manusia semakin merosot kerana telah dipengaruhi
kebendaan  , pragmatism dan fahaman sains
(Mok Soon Sang ). Oleh itu keadaan dan situasi ini perlu diperbetulkan melalui
sistem pendidikan . Ahli Perenialisme berpendapat bahawa pendidikan adalah
untuk mendapatkan kebenaran seterusnya untuk memahami kebenaran tersebut (Noriati
A.Rashid) . Hal ini  kerana , kebenaran
adalah penting untuk memandu manusia di dalam kehidupan mereka .Maka pendidikan
adalah penting untuk sebagai jalan untuk mengembalikan kebudayaan sekarang
(Emiliana binti Idris) .Oleh itu ,  pendidikan
adalah dengan mengutamakan perkembangan potensi rasional individu , membantu
mereka menemui prinsip-prinsip mutlak 
dan daripada itu , memahami dunia yang sebenar .Falsafah ini memastikan
bahawa melalui pendidikan , ianya dapat mendisiplinkan mental dan jiwa pelajar
, serta dapat mengembangkan potensi menaakul ( Mok Soon Sang) .

 

    Menurut
Robert Maynard Hutchins (1936) , Pendidikan menngandungi nilai dan pengajaran.
Setiap nilai pengajaran yang diperoleh mengandungi pengetahuan . Manakala
pengetahuan pula diertikan dengan kebenaran . Kebenaran adalah bersifat
universal atau sama sahaja dan tidak berubah – ubah  . Oleh itu pendidikan hendaklah sama di
mana-mana sahaja .

   Maka proses utama pendidikan
adalah untuk membentuk disiplin dan mental pelajar serta mengembangkan lagi
potensi penaakulan . Fahaman ini berpendapat melalui pembacaan karya-karya
cendekiawan terdahulu , kebenaran dapat diperoleh dan secara tidak langsung pelajar
akan memperoleh idea –idea daripada pemikiran cendikiawan masa lampau . Oleh
itu  , tugas pendidikan adalah untuk
menyemai kelakuan moral ,menguasai alat pembelajaran dan melatih pelajar untuk
membaca , menulis dan mengira (3m) . Dengan ini , secara tidak langsung pelajar
dapat  mengembangkan bakat yang ada pada
diri mereka yang selama ini terpendam akibat tiada tunjuk ajar dan pendedahan dari
pihak luar (Emeliana binti Elias) . Selain itu , Perenialisme berpendapat
bahawa pendidikan yang membentukl asas kehidupan yang harmoni dan rasional
serta matang adalah penting untuk diajar terlebih dahulu . Oleh itu , mat

                                            

 

x

Hi!
I'm Neil!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out