Erken eden doktorunuzun fikirleridir.Di?er bulgular için tedavi eksik hormonlar?n

Erken menapoz, 40 ya??ndan önce ovaryan fonksiyonlar?n durmas? (düzenli menstrüel sikluslar?n 4-6 aydan uzun süre kesilmesi) nedeni ile olu?an adet görememe durumu olarak tan?mlanmaktad?r. Bu tan? birkaç hafta ara ile yap?lan en az iki folikül stimüle edici hormon (FSH) ölçümünün menopozal düzeyde (40 IU/I ve üzeri) saptanmas? ile konur. Bu klinik tablo ayn? zamanda hipergonadotropik hipogonadizm olarak da adland?r?lmaktad?r. 40 ya??n alt?ndaki kad?nlarda görülme s?kl??? yakla??k %1-2, 30 ya??n alt?ndaki kad?nlarda görülme s?kl??? ise % 0.1’dir. Erken menapozlu hastalarda görülen bulgular nelerdir?S?cak basmas?TerlemeÇarp?nt?S?k idrar yapma?drar yaparken a?r?Vajinada kuruluk?li?kide a?r?Kilo kayb?AnoreksiyaKar?n a?r?s?Kemik erimesiKalp damar hastal?klar?HuzursuzlukSinirlilikUyku bozuklu?uErken menapozun ba?l?ca nedenleri nelerdir?Otoimmün hastal?klarYumurtal?klar?n al?nmas?Kanser tedavileriAilesel yatk?nl?k, Genetik faktörlerSigaraStresBaz? metabolik hastal?klarBaz? enfeksiyonlarTiroidle alakal? durumlarBeslenme bozuklu?uTedavi amac?yla erken menapoz nedeni ile eksik olan öncelikle östrojen ba?ta olmak üzere hormonlar?n yerine konmas?d?r. Doktorunuz sizin yumurtal?k rezerviniz aç?s?ndan FSH, LH, AMH gibi parametreleri de?erlendirecektir.

USG ve gerekli görüntüleme yöntemleri ile inceleyecektir. Muayene sonuçlar?na göre sizi yönlendirecektir. Gebe kalma imkans?z de?il fakat, yukar?da anlatt???m hormon tedavilerine verece?iniz cevap ve ileri teknik yöntemlerle mevcuttur. Ayr?ca nadiren de olsa tedavisiz de gebe kalma imkan? da vard?r. Fakat bu durum tamamen sizin yumurtal?k rezerviniz ile alakal? bir durumdur.Gebelik amac?yla gerekli durumda yumurtal?k hücresinin ya da yumurtan?n dokusunun ototransplantasyon yap?lmak üzere kriyo ile (dondurularak) saklanmas?, tüp bebek tedavisi uygulanmaktad?r. Ayr?ca kök hücre tedavileri de üzerinde çal???lan di?er tedavi yöntemleridir. Ayr?ca erken menapozlu hastalar?n kendili?inden gebe kalma durumuda mevcuttur.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Fakat bunun en do?ru öngörüsü sizi muayene eden doktorunuzun fikirleridir.Di?er bulgular için tedavi eksik hormonlar?n yerine konmas?d?r. E?er sizde erken menapozla alakal? tekrar normal adet dönemine girmeniz ve s?cak basmas? gibi bulgular ba?lam?? ise buna yönelik hormonal tedavi ba?lanacakt?r. Kemik erimesi gibi bulgular varsa buna yönelik tedavinize ek olarak kalsiyum al?m? ba?ta olmak üzere beslenmenizin düzenlenmesi ve çevresel faktörlerin ayarlanmas? gerekir.Unutulmamal?d?r ki, baz? stres, psikolojik a??r travmalar gibi durumlarda da kad?nlar geçici bu tip hormonal dengesizliklerle kar?? kar??ya kalabilirler. Bu durum geçici olabilmektedir. Tekrardan bu dengesizlik durumundan hastalar eski durumuna dönebilmektedir.

 Bu tip durumlar?n ayr?c? tan?s? için doktorunuza ba?vurmal?s?n?z ve sizi önerece?i tedaviyi uygulamal?s?n?z.