Det så och läst så finns det flera studier

Det har länge varit diskussioner kringbestämningen av åldersgränsen på energidrycker. Jag tycket att det bör införasen 18-årsgräns på just energidrycker. Enligt flera forskare så bidrarenergidrycker till försämrad hälsa på flera olika sätt.

Det finns idag trotsdet endast en frivillig åldersgräns utav inköp av energidrycker, 15år. Det ärnu dags för politikerna att rädda våra ungdomar igenom att ändralagstiftningen.Nu undrar ni säkert på vilka sättenergidrycker påverkar oss människor, Som exempel har Dr Jennifer Emond vidDartmouth College skrivit i en artikel där hon berättar att konsumtion avenergidryck i samband med alkohol kan bidra till ett mer aggressivtkonsumerande av alkohol.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Detta på grund av att koffeinet i energidrycken gör såatt kroppen inte känner av onykterheten. Hon skriver även att suget efteralkohol fyrdubblas om man dricker det i samband med energidryckerna.I ett bra och lyckligt liv är hälsan i sig enav de viktigaste delarna. På senaste tiden har livsmedelsverket rapporterat omatt antalet energidrycker som sålts ökat kraftigt. Följder av stor konsumtionav energidrycker kan leda till koffeinförgiftning som kan ha följande symtom:Yrsel, ångest, illamående, oro, hjärtklappning och även hjärtdöd. Ett ämne sompåträffats i vissa energidrycker är arsenik som är cancerframkallande.

Enförminskning av just koffeinet skulle därför inte göra någon så stor skillnad.Vissa av er som läser detta kommer säkert sägaatt koffein får flera vuxna att orka med jobbet och vardagen men som jag redanskrivit så och läst så finns det flera studier om att koffeinet endast påverkarkroppen och hälsan på ett negativt sätt i slutändan. Jag har som en ide att ersättakoffeindrycker med te, grönt te för att vara specifik. Studier har visat attgrönt te kan förebygga sjukdomar på grund av den stora mängden polyfenoler somär antioxiderande ämne. Dessa polyfenoler sägs ska kunna skydda kroppens Dnaoch celler emot fira radikaler som kan orsaka celldöd, cellskador, åldrande ochåldersrelaterade sjukdomar.Skolor runt om i Sverige har dessutominformerat om att de haft okoncentrerade, “speedade” och rastlösa elever, dettapåstår de är på grund av energidrycker.

Drogförebyggande Maria Selway harskrivit att energidrycker blivit väldigt populära bland ungdomar. Hon skriveräven att de dricker dem för att de är trötta och ska orka med skolan. Undersökningarsäger dock att dryckerna endast ger en kort energikick och att blodsockernivånsnabbt sänks som då leder till trötthet. Detta säger sig självt attenergidrycker leder och bidrar till ännu mer försämrade resultat på jobbeteller skolan.Branschorganisationen Svensk Dagvaruhandel tog2009 ett beslut om en rekommenderad 15-årsgräns för energidrycker. Enligtstatistik av Sveriges bryggerier har försäljningen ökat sedan 2008. Medanledning av att vi blivit mer medvetna med riskerna av energidrycker för blandannat barn och ungdomar och för att försäljningen ökat så tror jag att en18-årsgräns skulle minska konsumtionen. Just nu föreligger det en motion iriksdagen om en åldersgräns för inköp av koffeininnehållande drycker.Avslutningsvis kan vi härmed säga attkoffeininnehållande drycker inte är något bra för varken minderåriga ellervuxna i vårat samhälle.