Có ?ã mang v?. Ngày t? ??u chúng ta

      Có ng??i ?ã t?ng nói : “L?ch s? không nh?c tên ng??i v? nhì”, nh?ng ??i v?i ??i tuy?n Vi?t Nam thì ?i?u ?ó là ngo?i l?. Dù tr?n chung k?t U23 Châu Á 2018 ?ã k?t thúc h?n m?t ngày và k?t qu? tuy không nh? mong ??i nh?ng v?i nh?ng gì các c?u th? c?a chúng ta ?ã làm ???c trong su?t cu?c hành trình qu? th?c là câu chuy?n c? tích c?a bóng ?á Vi?t Nam.       Trong su?t cu?c hành trình c?a gi?i ??u, chúng ta ?ã ???c ?i t? b?t ng?   cho ??n s? sung s??ng, ni?m t? hào vì nh?ng bàn th?ng nh?ng chi?n th?ng mà các anh ?ã mang v?. Ngày t? ??u chúng ta ?ã g?p ph?i nh?ng khó kh?n r?t l?n vì x?p cùng b?ng v?i nh?ng ??i r?t m?nh, nh?ng g?t ?i nh?ng ?i?u ?ó ??i tuy?n c?a chúng ta ?ã xu?t s?c ??ng th? 2 toàn b?ng à góp m?t vào vòng t? k?t. ?i?u ?ó ?ã khi?n cho c? ?ông Nam Á b?t ng? vì t? tr??c ??n nay n?n bóng ?á c?a n??c ta ch? không ???c ?ánh giá cao. ??n vòng t? k?t, chúng ta ph?i ch?m trán ??i bóng ??n t? Tây Á U23 Iraq, m?t ??i bóng ta v? th? l?c nh?ng c?ng không vì th? mà các c?u th? c?a chúng ta chùn b??c, trong su?t tr?n ??u h? ?ã không ng?ng c? g?ng và s? c? g?ng c?a h? ?ã ???c ??n ?áp b?i t? s? hòa 3-3, sau ?ó ta ??n v?i l??t ?á luân l?u, th?n may m?n m?t l?n n?a ??n v?i chúng ta, v?i t? s? 3-5, Vi?t Nam ?ã có ???c t?m vé vào vòng bán k?t. ??i th? c?a chúng ta l?i là m?t ??i bóng ??n t? Tây Á U23 Quatar, không ph? lòng ng??i hâm m? n??c nhà các anh ?ã m?t l?n n?a dành ???c chi?nì th?ng và ?ã có m?t trong vòng chung k?t. Các anh th?t ?áng t? hòa vì nh?ng  mà mình ?ã làm ???c. ?ó th?c s? là m?t kì tích không ch? ??i v?i ng??i dân Vi?t Nam mà còn ??i v?i c? châu Á. ??i th? t?i vòng chung k?t l?i m?t l?n n?a là m?t ??i bóng ??n t? Tây Á U23 Uzbekistan, m?t ??i bóng h?n ta c? v? th? l?c l?n n?ng l?c, h? ?ã th?ng c? ???ng kim vô ??ch Nh?t B?n và á quân Hàn Qu?c. M?t tr? ng?i l?n n?a ??n v?i chúng ta là th?i ti?t. Chúng ta ph?i thi ??u d??i tr?i m?a tuy?t v?i nhi?t ?? là -2 ?? C, v?i m?t n??c nhi?t ??i và ch?a bao gi? g?p tuy?t bao gi? là m?t thách th?c r?t l?n ??i v?i các c?u th? c?a chúng ta. Nh?ng chúng ta r?t xu?t s?c khi hoàn thành t?t tr?n ??u v?i v? trí Á quân  cùng t? s? 1-2. Dù có chút nu?i ti?c vì ?ã không th? ??t ???c ch?c vô ?ích nh?ng ??i v?i ng??i ?ân Vi?t Nam thì các anh ?ã chi?n th?ng trong trái tim chúng tôi              Ngày hôm nay, ???ng ph? Hà N?i ng?p tràn trong bi?n c?a s?c ?? sao vàng ?? ?ón các c?u th? c?a chúng ta tr? v?, các con ???ng d??ng nh? ng?p ng??i, ai c?ng hào h?c ?? có th? g?p m?t các anh hùng c?a chúng ta. Có th? th?y tuy nh?ng c?u th? c?a chúng ta không th? chi?n th?ng ??n cu?i cùng nh?ng h? ?ã làm nên kì tích, v? nên m?t câu chuy?n c? tích ??i th??ng cho n?n bóng ?á n??c nhà. Th?t ?áng t? hào, các anh ?ã làm r?t t?t.                                                                               Nguy?n Ph??ng Lê

x

Hi!
I'm Neil!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out