Budaya budaya berkenaan berjaya mempengaruhi elemen kepuasan kerja dan

Budaya KorporatSelari dengan budaya orang di Malaysia, bersatutidak mengira, bangsa, agama dan status, dengan berlandaskan matlamat utamamempertingkatkan mutu perkhidmatan dan kesan kebaikan bersama. Jaafar Muhamad,2010, hmn 425, menjelaskan elemen penerapan budaya korporat dalam setiappekerjaan di Malaysia adalah penting, bagi memperoleh kepuasan kerja dan jugaorganisasi. Kesan budaya korporat atas prestasi dan kepuasan kerja adalahberbeza-beza. Terdapat hubungan yang kuat antara budaya dengan kepuasan tetapiianya dikurangkan oleh perbezaan dalam individu itu. Kepuasan adalah tinggibila terdapatnya kesesuaian antara keperluan individu dengan keperluan budaya.Kepuasan kerja dicapai oleh individu selalunya berbeza di antara satu budaya denganbudaya organisasi lain.Prestasi biasanya lebihtinggi bila budaya itu bersesuaian dengan teknologi.

kefahaman tentang caramembuat kerja menunjukkan pensosialan yang baik. Pensosialan yang sesuai adalahmerupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi prestasi kerja. Antarakesan-kesan budaya korporat ke atas prestasi dan kepuasan kerja adalah sepertiberikut:-1) Budaya korporat timbul mempengaruhi bidang operasi,pengurusan dan produktiviti. Corak kelakuan biasanya dipengaruhi olehpengurusan, malah pengurusan yang baik dan berproduktiviti, tidak bolehdipisahkan. Produktiviti adalah kesan motivasi dan budaya korporat membentukmotivasi. Mengujudkan budaya untuk kejayaan memerlukan tindakan pengurusmembaiki faktor-faktor ini iaitu:-(a) kejelasan organisasi, (b) struktur membuat keputusan,(c) integratsi dan kesegaran organisasi, (d) pembangunan sumber manusia.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Pengurus-pengurus kanan perlu sedar bahawabudaya korporat bermula dengan manusia atau pekerja sendiri, maka mereka mestimewujudkan contoh yang baik kepada pekerja. Aturcara yang akan mereka buatmesti mengambilkira atau mengakui wujudnya keunikan, kompleks dan ketidakrasionalan di kalangan pekerja. Budaya yang berjaya adalah yang memasukkannilai seperti berikut:(i)keinginan untuk mengeluarkan keluaran yang baik; (ii)mementingkan pelanggannya(iii)perlunya ekonomi kepada pekerja dalam melaksanakan tugas.

Dalam memahami budayakerja korporat, pada keseluruhannya perkara yang penting adalah melihat setakatmana budaya berkenaan berjaya mempengaruhi elemen kepuasan kerja dan prestasipekerja organisasi dari masa kesemasa. Sebenamya budaya kerja korporat telahdapat mengambil tempat pemformalan di dalam organisasi yang dilengkapkan denganperaturan dan undang-undang sebagai satu kawalan. Apa yang dilakukan ialahmembentuk perasaan tanggungjawab dan iltizam pekerja yang tinggi terhadaporganisasi boleh mengurangkan kawalan atau peraturan. Faktor ini mempunyaikesan dari segi produktiviti, pusingganti, kepuasan dan prestasi organisasikeseluruhannya.Aspek pengaruh pensosialanatas prestasi pekerja perlu lebih didekati.

Prestasi pekerja bergantung kepadatahap setakat mana ia faham apa yang patut dan tidak patut dilakukan. Juga,memahami cara yang betul dalam melaksanakan tugas dan menunjukkan prosespensosialan yang diingini. Cuba menyesuaikan diri dengan rakan kerjanya sertatabiat kerja yang boleh diterima.

Kualiti-kualiti ini berbeza di kalangan jeniskerja dan organisasi. Ini kerana bagi sesetengah kerja, pekerja di nilai tinggijika mereka agresif dan menunjukkan cita-cita yang tinggi dan cergas. Tetapibagi kerja yang sama tetapi diorganisasi yang lain atau bagi kerja jenis lain,pendekatan sedemikian mungkin dinilai secara negatif.