Bo?aziçi bakanl???, Bo?aziçi Üniversitesi’nin de aralar?nda bulundu?u on ara?t?rma

Bo?aziçi Üniversitesi
ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanl???n?n beraber yürüttü?ü projede KOB?’ler
ile beraber, teknoloji ve sanayi firmalar?na birlikte e?itim verecekler.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanl???, Bo?aziçi Üniversitesi’nin
de aralar?nda bulundu?u on ara?t?rma üniversitesi ve be? aday üniversite bünyesindeki
e?itim merkezlerindeki, Ar-Ge, bilgi teknolojileri, inovasyon yönetimi
e?itimlerine ba?lanacak.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Faruk Özlü, Sanayi 4.0′?n
etkisiyle bütün dünyada teknoloji yar???n?n h?zland???n?, ülkemizin teknoloji
yar???n?n gerisinde kalmayaca??n? tam aksine öncüsü olaca??n? ifade etti. Yap?lan
bu i?birli?inin temel hedefinin insan kayna?? yeti?tirmek oldu?unu söyledi.

Bakan Faruk Özlü, konu?mas?n?n devam?nda h?zla de?i?en ve
her gün teknolojinin farkl? boyutlarda de?i?ti?ini ve bu durumun insan kayna??
politikalar?n? da kökünden de?i?tirdi?ini belirtti. Konu?mas?na devam eden
Faruk Özlü, Türkiye’nin bilim, sanayi ve teknolojide s?çramay? kendi kaynaklar?yla
yapabilece?ini belirtti ve üniversitelerin insan kayna??n? besleyen en önemli
kurumlar olduklar?n? vurgulad?.

KOB? ölçe?indeki firma mensuplar?n?n da bu verilecek
e?itimlerden yararlanmalar?n? isteyen Özlü, yapm?? olduklar? görü?meler sonucunda
e?itim bedelinin yüzde ellisini KOSGEB’in vermesini gündemlerine ald?klar?n?
ifade etti. Bütün özel sektör Ar-Ge ve tasar?m merkezlerini, teknoloji geli?tirme
bölgelerindeki firmalar?m?z? ve KOB?’lerimizi, bu önemli destek ve e?itim
program?na ça??rd?klar?n? ifade etti.

Bakan Faruk Özlü, ileri teknolojilerle katma de?er
yarat?labilece?ini, e?itimden ba?layarak yepyeni bir Ar-Ge ile inovasyon
stratejisi olu?turacaklar?n? ve Türk mucizesini olu?turacaklar?n? ifade etti.

x

Hi!
I'm Neil!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out