Bilim Zharkova ve ekibi, yapt?klar? matematik hesaplar?na göre güne?teki

Bilim adamlar?önümüzdeki 2020-2030 y?llar? aras?nda dünyada beklenen mini buzul ça? döneminiküresel ?s?nmaya kar?? çözüm olarak görüyor.?ngiltere Northumbria Üniversitesi’nde matematik profesörlü?üyapan Valentina Zharkova ve ekibi, yapt?klar? matematik hesaplar?na göregüne?teki manyetik dalgalar?n?n azalmas?yla 2021-50 y?llar? aras?nda havas?cakl?klar?nda ciddi bir dü?ü?ün ya?anabilece?ini ifade ettiler.

Bu sürecinde1600 ve 1700’lü y?llar da ya?anan mini buzul devrine benzeyece?i tahminediliyor.Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar? Birli?i (TMMOB) MeteorolojiMühendisleri Odas? Ba?kan? Ahmet Köse AA’ya verdi?i mülakatta; dünyadakiküresel ?s?nman?n gittikçe artt???ndan ve bu durumun buzullar? eritti?ini ifadeetti. Yurt genelinde ya?anan f?rt?nalar?n, ?iddetli ya?murlar?n, rüzgarlar?nh?zlar?n?n artmas? bozulan küresel dengenin bir sonucudur.1645-1715 DÖNEM?N?YA?AYAB?L?R?ZAç?klamalar?nda tropikal iklime do?ru gidi?attan bahsedenKöse, ?stanbul da s?k s?k hortumlar?n ya?and???n? kaydetti. Özellikle Ege,Akdeniz, Anamur ve Antalya civarlar?nda ya?anan hortumlar?n say?s?nda art???nya?and???n? vurgulad?.1500’lü y?llarda ya?anan güne?te ya?anan patlamalar? farkeden insanlar, bunlar? gözlemleyerek kaydediyorlar. Önümüzdeki 2020 ile 2030aras?nda, 1645 ve 1715 y?llar?nda ya?anan döneme benzer güne? lekelerininsay?lar?n da azalma oldu?u belirtiliyor.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Köse, konu?mas?n?n devam?nda ya?anabilecekolan mini buzul ça??n?n kendisini sevindirdi?ini; çünkü bunun gerçekle?mesitakdirinde küresel ?s?nman?n bir miktar dengelenebilece?ini ifade etti.Köse konu?mas?n?n devam?nda ?unlar? söyledi; mini buzulça??nda k?? erken gelip geç gidecek. ?stanbul da ya???l? kar günü say?s? 15’ten30’a ç?kacak.

Karadeniz ve Do?u Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde y?lboyu kar erimeyebilir. Deniz sezonu azalacak. Konya’da bu?day yeti?emeyebilir.