M?s?r’?n seçilmi? ilkcumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi darbe ile deviren Abdulfettah Sisi, ikincidönemi için cumhurba?kanl???na yeniden aday oldu.Abdulfettah Sisi, M?s?r’?n ba?kenti Kahire’de düzenlenen “VatanHikayesi” isimli üç gün süren konferans?n kapan?? konu?mas?n? yapt?. Sisi,M?s?r halk?na seslendi?i konu?mas?nda ikinci dönem Cumhurba?kanl??? yapmakistedi?ini söyleyerek halktan onay talep etti. M?s?r halk?ndan seçimlere yüksekkat?l?m bekledi?ini söyledi.

Cumhurba?kanl??? seçimlerinin ana fikrinin ‘özgürlük,?effafl?k ve adaylara e?it f?rsat’ olaca??n? belirten Sisi, görevi devrald???süreç içerisinde emanetin sorumlulu?u bilincinde oldu?unu, kendisine verilenemaneti korumak için elinden gelen bütün gayretleri gösterece?ini söyledi.ÇOCUKLARINIZI VEGELECE??N?Z? TESL?M EDECEKS?N?ZCumhurba?kan? Sisi; vatan? için can?n? vermeye haz?roldu?unu dile getirdi ve koltuk, iktidar pe?inde olmad???n? bundan sonradaolmayaca??n? belirtti. Abdulfettah Sisi, yolsuzlu?a bula?m?? olanlar?ncumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamas? için izin vermeyece?ini belirtti.M?s?rCumhurba?kan? Sisi konu?mas?n?n devam?nda ?unlar? kaydetti: Oy verdi?inizdetercihlerinize dikkat edin, oylar?n?z? hak edenden ba?kas?na vermeyin, sizleryeni gelecek olan cumhurba?kan?na kendi gelece?inizi ve çocuklar?n?z? teslimedeceksiniz.  Yolsuzluklar? engellemeimkan?m bulunsa engellerdim, yolsuzlu?a bula?anlar? biliyorum. Yolsuzluk yapanlar?ncumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamalar? için elimden geleni yapaca??m.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Sisi,Allah’?n kendisini hesaba çekece?ini belirterek susmayaca??n? söyledi.2014’deki Cumhurba?kanl??? seçimleriyle göreve gelen Sisi,ikinci dönem tekrar aday olup olmama konusunda aç?klama yapmayarak sadece ‘üçüncüdönemde aday olmayaca??n?’ kamuoyuna aç?klam??t?.Abdulfettah Sisi, 3 Temmuz 2013 tarihinde M?s?r’?nseçilmi? ilk cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi askeri darbeyle devirmi?ti.