[1] Algirdo Mykolo Brazausko. Met? pradžia Lietuvoje pasitinkama su

 

1  Internetinis puslapis –

https://smp2014is.ugdome.lt/mo/12kl/IS_DE_24/teorine_medziaga_1.html
, „Svarbiausi ?vykiai”

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

 

2 Internetinis puslapis –

https://smp2014is.ugdome.lt/mo/12kl/IS_DE_24/teorine_medziaga_4.html
, „Nepriklausomyb?s ?tvirtinimas”

 

3
Internetinis
puslapis – https://smp2014is.ugdome.lt/mo/12kl/IS_DE_24/teorine_medziaga_3.html
, „Kelias nepriklausomyb?s link”

?
1990-uosius metus m?s? valstyb? ?ženg? dar kaip Lietuvos Taryb? Socialistin?
Respublika, sudaryta iš okupacin?s soviet? valdžios pagrindo. Nors lietuvi?
kalba buvo paskelbta valstybine dar 1988 metais ir m?s? v?liava jau tuo metu
buvo ir dabar Lietuv? atstovaujanti trispalv?. Oficiali Lietuvos valiuta
1990-aisiais metais vis dar buvo rublis. Visi svarbiausi to meto valstybiniai klausimai
buvo sprendžiami Maskvoje, nors ir tur?jome savo vietin? valdži?, kurios
aukš?iausias pareigas už?m? Lietuvos TSR Aukš?iausioji Taryba, vadovaujama
Algirdo Mykolo Brazausko. Met?
pradžia Lietuvoje pasitinkama su baime ir laukimu, nes S?j?dis, ?gav?s didel?
pilie?i? palaikym? ir nepatiriantis didelio pasipriešinimo iš A. Brazausko
vadovaujamos Lietuvos komunist? partijos, siekia Lietuvos nepriklausomyb?s
atk?rimo. Soviet? S?jungai pajutus art?jan?i? gr?sm?, su siekiu perkalb?ti Lietuvos
pilie?ius nuo nepriklausomyb?s, ? Vilni? atvyko tuometinis SSRS generalinis
sekretorius Michailas Gorbo?iovas. Vizitas patyr? visišk? fiasko – SSRS vadovas
pasitiktas ?vairiais mitingais, žmon?s reikalauja laisv?s, visiškos
nepriklausomyb?s1. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos TSR Aukš?iausioji Taryba,
pirmininkaujama Vytauto Landsbergio
(Priedas Nr.1), paskelb? atkurianti Lietuvos nepriklausomyb?. Kovo
11-?j?, 22 val. 44 min. parlamentas paskelbia, kad priima Nepriklausomyb?s
atk?rimo akt?, kur? pasiraš? 124 deputat? (Priedas Nr. 2). Nors buvo
susilaikiusi?, ta?iau nebuvo toki?, kurie balsuot? prieš. Deja, SSRS Liaudies Suvažiavimas nusprend? paskelbti Kovo
11-osios akt? neteis?tu ir negaliojan?iu. Kai Vytautas Landsbergis paskelb?,
jog SSRS nutarimas teisin?s galios Lietuvai neturi, Rusija prad?jo imtis
veiksm? – kovo 23 dien? Lietuvoje dislokuoti soviet? kari? padaliniai,
prasid?jo pastat? užgrobimai. Soviet? S?junga nesiruoš? taip paprastai ir
lengvai atiduoti Lietuvos. SSRS, nor?dama priversti Lietuvos
Respublikos Aukš?iausi?j? Taryb? atsisakyti Nepriklausomyb?s Akto, prad?jo taikyti
?vairias ekonomines sankcijas. Nuo 1990 met? balandžio 20 dienos, Soviet?
S?junga sustabd? žaliav? tiekim? Lietuvai. Atsirado ribotos galimyb?s Lietuvos
gyventojams ?sigyti naftos produkt?, duj?, maisto gamini? ir netgi elektros
naudojimas. Buvo blokuojami j?r? keliai, daugyb? geležinkeli?, sutrikdyti
finansiniai atsiskaitymai, daugumai užsienie?i? neišduodamos vizos. Ekonomin?
blokada atšaukiama tik supratus, jog jos poveikis yra žalingas ne tik Lietuvai,
bet ir pa?iai Soviet? S?jungai. Nepavykus Lietuvos palaužti naudojant ekonomines
priemones, 1991 m. sausio 11–13 d. buvo siekiama Lietuvoje ?vykdyti valstybin?
perversm?. Soviet? kariuomen? už?m? radijo ir televizijos komitetus, spaudos
r?mus. Sausio 13-?j? dien?, gindami nuo soviet? kariuomen?s televizijos bokšt?,
žuvo 14 žmoni?, keli šimtai sužeisti2.
Viso pasaulio šalys pasmerk? SSRS veiksmus. Ta?iau
dauguma neskub?jo pripažinti Lietuvos nepriklausomyb?s, tod?l balandžio 18-?j? tuometin?
ministr? pirminink? Kazimira Prunskien? išvyko ? susitikim? maraton? su Europos
šali? ir JAV vadovais, tik?damasi, kad kitos šalys pripažins m?s? tautos laisv?.
Visa tai tes?si dvi savaites. Pasak pa?ios Kazimiros Prunskien?s, tikslas buvo pasiektas
ir buvo pad?ti pamatai Lietuvos santykiams su kitomis pasaulio valstyb?mis. 1991
met? vasario 11 dien?,  Islandija tampa
pirm?ja valstybe, kuri pripaž?sta Lietuvos nepriklausomyb?. Rusija pripažino
visišk? Lietuvos nepriklausomyb?, 1991 m. liepos 29 d. su Lietuva pasirašydama
sutart? d?l tarpvalstybini? santyki? pagrind?. Visame pasaulyje Lietuvos
nepriklausomyb? buvo pripažinta po 1991 m. rugpj??io m?nesio pu?o Maskvoje3.

1990 met? Lietuvos nepriklausomyb?s atk?rimas